Du är här:

Stadgar

Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Hickory Goffers of Helsingborg med hemort i Höganäs Kommun

Bildad 2007.11.29


1 § Namn
Föreningens namn är “Hickory Goffers of Helsingborg”. Föreningens förkortning är ”HGH”.

2 § Ändamål.
Föreningens ändamål är att samla historieintresserade golfspelare kring det gemensamma intresset för antika golfklubbor med hickoryskaft.
Föreningen skall verka för att medlemmarna genom tävlingar och sammankomster skall upptäcka de speciella egenskaper klubbor tillverkade innan 1935 har. Utbyten och sammankomster med andra liknande klubbar skall ses som ett positivt inslag i verksamheten.
Föreningen skall verka för att golfens kultur, dess själ och traditioner bevaras och förs vidare.

3 § Sammansättning.
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4 § Beslutande organ.
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning.
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår.
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

7 § Stadgetolkning mm.
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras vid nästkommande styrelsemöte.

8 § Stadgeändring.
För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

9 § Upplösning av föreningen.
För upplösning av föreningen krävs ett beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I fall av upplösning av föreningen skall dess tillgångar tillfalla Svenska Golfhistoriska Sällskapet.

10 § Medlemskap.
Medlemskap i Hickory Goffers of Helsingborg kan endast ske genom inbjudan. Rekommendation skall ske av en medlem samt bli sekunderad av en annan medlem, dessa båda måste känna den inbjudne personligen. Både den som föreslår och den som sekunderar måste gå i god för att personen i fråga är en hängiven hickorysupporter samt representerar den kategori som har ett stort intresse för bevarandet av golfens historia och traditioner. Både den som rekommenderar och den som sekunderar en ny medlem måste ha varit medlemmar i föreningen i minst ett år eller vara en grundande medlem. En medlem får endast föreslå eller sekundera två nya medlemmar under ett år, fr.o.m 1 januari t.o.m 31 december.
Den sökandes namn, adress och telefonnummer skall anges i ansökan, vilken skall signeras av den inbjudne, den som föreslår samt sekundanten och därefter lämnas in till styrelsen. Styrelsen informerar samtliga medlemmar via e-mail eller vanligt brev om en ny medlemsansökan, där medlemmen uppfyller kriterierna för medlemskap. Om inga invändningar inkommer före ett utsatt datum, beslutar styrelsen om medlemskap skall godkännas eller ej. Om invänd-ningar mot föreslagen ny medlem inkommer, skall styrelsen kalla till ett antag-ningsmöte för beslut i frågan. En inbjuden som ej blir antagen får ej söka medlemskap på nytt inom loppet av ett år. En inbjuden som blir antagen blir under första året provmedlem. En provmedlem som ej motsvarar stadgarnas krav på medlemmar äger styrelsen rätt att utesluta. En antagen medlem skall få tillgång till föreningens regler av styrelsen, ett brev där styrelsen välkomnar till klubben samt en kort information om föreningens verksamhet. En ny medlem äger ingen rätt att deltaga i föreningens verksamhet innan betalning erlagts. Har medlemsavgiften ej inkommit inom 30 dagar från det att medlemmen antogs upphör medlemskapet omedelbart och en ny rekommendation krävs.

11 § Medlemsavgift.
Medlemsavgift för föreningen bestäms varje år av årsmötet.

12 § Utträde.
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

13 § Uteslutning m m.
Styrelsen skall ha rätt att tillfälligt stänga av en medlem som brutit mot föreningens regler eller på något sätt skadat eller missbrukat föreningens verksamhet och intressen. Bedöms förseelsen som grov har styrelsen rätt att be medlemmen att utträda ur föreningen. Utträder en sådan medlem inte inom 30 dagar från styrelsens förslag, har styrelsen rätt att med omedelbar verkan utesluta medlemmen ur föreningen.
Före en uteslutning eller en rekommendation att utträda, skall styrelsen höra medlemmens version av händelsen.
En utesluten medlem skall ha rätt att överklaga beslutet om uteslutning. Överklagan skall ha inkommit till styrelsen inom 30 dagar för uteslutandet. Styrelsen tar på nytt upp ärendet. Styrelsens därefter beslutade mening kan ej överklagas.

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
har rätt till information om föreningens angelägenheter
skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
skall betala medlemsavgift senast den 31 januari varje år

Årsmöte

15 § Årsmöte
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 14 dagar före årsmötet tillställas medlemmarna via e-post eller per brev. Tillsammans med kallelse skall förslag på föredragningslista bifogas liksom, för att beslut i sådan fråga skall kunna fattas, förslag till ändring av stadgarna samt ekonomiska frågor av särskild betydelse. Vidare skall bifogas valberedningens förslag till ordförande och styrelse.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsemedlem får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt vid årsmötet.
Rösträtten är personlig och får ej utövas genom ombud.

18 § Beslutförhet.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation).
Med undantag för de i §8 och 10 beskrivna fallen avgörs vid omröstning alla ärenden genom enkel majoritet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.
9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
b) ledamöterna väljes för en period av två år, med förskjutning, så att två till tre ledamöter väljes vid ordinarie årsmöte
c) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
d) revisor för en tid av ett år
13. Övriga frågor

22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla medlemmarna till extra årsmöte om hälften av de röstberättigade medlemmarna begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen fått sådan begäran skall den inom trettio dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs och 18 § 19 §.

23 § Valberedningen – sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer.
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vars mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Valberedningens förslag skall bifogas kallelse till årsmöte.

Styrelse

24 § Styrelse – sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt fyra till sex övriga ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och fördelar inom sig samtliga de arbetsuppgifter som styrelsen har att behandla och utföra.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden
Styrelsen skall inom ramen för dess stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
verkställa av årsmötet fattade beslut,
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
ansvara för och förvalta föreningens medel,
förbereda årsmöte,
hålla sig väl ajour med utvecklingen av andra liknande sällskap och föreningar
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningens bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren skall
– förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
– föra protokoll över styrelsens sammanträden,
– se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
– se till att fattade beslut verkställts
– om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna alla utgående handlingar
– årligen upprätta förslag på verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören skall
– föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
– se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun, mm.
– svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
– årligen upprätta balans- och resultaträkning,
– utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
– se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
– i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övrigt föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
– föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske genom ombud.
I brådskande fall får ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.